માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જામનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત અને ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જામનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત અને ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જામનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત અને ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0