યુ.કે. ના મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ શ્રી લોર્ડ તારીક સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

યુ.કે. ના મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ શ્રી લોર્ડ તારીક સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

યુ.કે. ના મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ શ્રી લોર્ડ તારીક સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0