વિધાર્થીઓ અને વાલીઓના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજ્યની તમામ સ્વનિર્ભર શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ અપાશે • વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમિતિની રચના કરાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધાર્થીઓ અને વાલીઓના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• રાજ્યની તમામ સ્વનિર્ભર શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ અપાશે

• વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમિતિની રચના કરાઈ

વિધાર્થીઓ અને વાલીઓના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજ્યની તમામ સ્વનિર્ભર શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ અપાશે • વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમિતિની રચના કરાઈ

Let's Connect

sm2p0