ગાંધીનગર ખાતેથી ઈન્ડિયન મેડિકલ એસોસીએશનના તબીબો સાથે ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી ઈન્ડિયન મેડિકલ એસોસીએશનના તબીબો સાથે ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

ગાંધીનગર ખાતેથી ઈન્ડિયન મેડિકલ એસોસીએશનના તબીબો સાથે ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0