સુરેન્દ્રનગરના પાટડી અને થાનગઢ ખાતે વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરેન્દ્રનગરના પાટડી અને થાનગઢ ખાતે વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સુરેન્દ્રનગરના પાટડી અને થાનગઢ ખાતે વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0