માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી વલસાડ જિલ્લાના વન જમીન ફાળવણીના અધિકારપત્રો અને આદેશપત્રોનો ઈ - વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી ડૉ. કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી વલસાડ જિલ્લાના વન જમીન ફાળવણીના અધિકારપત્રો અને આદેશપત્રોનો ઈ - વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી ડૉ. કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી વલસાડ જિલ્લાના વન જમીન ફાળવણીના અધિકારપત્રો અને આદેશપત્રોનો ઈ - વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી ડૉ. કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0