• સંકટ સમયે ધરતીપુત્રોની પડખે રૂપાણી સરકાર 👉 ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સર્વે રિપોર્ટના આધારે પાક અને જમીન ધોવાણની નુકસાનીનું વળતર ચૂકવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સંકટ સમયે ધરતીપુત્રોની પડખે રૂપાણી સરકાર

👉 ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સર્વે રિપોર્ટના આધારે પાક અને જમીન ધોવાણની નુકસાનીનું વળતર ચૂકવાશે

• સંકટ સમયે ધરતીપુત્રોની પડખે રૂપાણી સરકાર 👉 ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સર્વે રિપોર્ટના આધારે પાક અને જમીન ધોવાણની નુકસાનીનું વળતર ચૂકવાશે

Let's Connect

sm2p0