ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે રાજ્યના જીલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના નવનિર્મિત ભવનોનું ઇ–લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે રાજ્યના જીલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના નવનિર્મિત ભવનોનું ઇ–લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે રાજ્યના જીલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના નવનિર્મિત ભવનોનું ઇ–લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0