👉 ગુજરાતમાં ચાર વોટર એરોડ્રોમ ઊભા કરી હવાઇ સેવા શરૂ કરાશે 👉 ગુજરાતમાં આ વોટર એરોડ્રોમ સેવા શરૂ થવાથી લોકોને હવાઇ સેવા ઉપલબ્ધ થશે,પ્રવાસનને વેગ મળશે અને રોજગારીની વધુ તકો ઊભી થશે સાથે જ કુદરતી આપદા દરમ્યાન આવા વોટરડ્રોમ ઉપયોગી બની રહેશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ગુજરાતમાં ચાર વોટર એરોડ્રોમ ઊભા કરી હવાઇ સેવા શરૂ કરાશે

👉 ગુજરાતમાં આ વોટર એરોડ્રોમ સેવા શરૂ થવાથી લોકોને હવાઇ સેવા ઉપલબ્ધ થશે,પ્રવાસનને વેગ મળશે અને રોજગારીની વધુ તકો ઊભી થશે સાથે જ કુદરતી આપદા દરમ્યાન આવા વોટરડ્રોમ ઉપયોગી બની રહેશે.

👉 ગુજરાતમાં ચાર વોટર એરોડ્રોમ ઊભા કરી હવાઇ સેવા શરૂ કરાશે 👉 ગુજરાતમાં આ વોટર એરોડ્રોમ સેવા શરૂ થવાથી લોકોને હવાઇ સેવા ઉપલબ્ધ થશે,પ્રવાસનને વેગ મળશે અને રોજગારીની વધુ તકો ઊભી થશે સાથે જ કુદરતી આપદા દરમ્યાન આવા વોટરડ્રોમ ઉપયોગી બની રહેશે.

Let's Connect

sm2p0