‘સરદાર - ધ ગેમ ચેન્જર’ પુસ્તકનું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઓનલાઈન વિમોચન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‘સરદાર - ધ ગેમ ચેન્જર’ પુસ્તકનું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઓનલાઈન વિમોચન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

‘સરદાર - ધ ગેમ ચેન્જર’ પુસ્તકનું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઓનલાઈન વિમોચન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0