મહેસૂલ ક્ષેત્રે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતકારી નિર્ણય 👉 કબજા વગરના પાવર ઓફ એટર્નીની નોંધણી જે અત્યાર સુધી મરજિયાત હતી, તે હવે ફરજિયાત કરાવવી પડશે 👉 તમામ પક્ષકારોના ઓળખના પુરાવા દસ્તાવેજ સાથે ફરજિયાત જોડવાના રહેશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસૂલ ક્ષેત્રે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતકારી નિર્ણય

👉 કબજા વગરના પાવર ઓફ એટર્નીની નોંધણી જે અત્યાર સુધી મરજિયાત હતી, તે હવે ફરજિયાત કરાવવી પડશે

👉 તમામ પક્ષકારોના ઓળખના પુરાવા દસ્તાવેજ સાથે ફરજિયાત જોડવાના રહેશે

મહેસૂલ ક્ષેત્રે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતકારી નિર્ણય 👉 કબજા વગરના પાવર ઓફ એટર્નીની નોંધણી જે અત્યાર સુધી મરજિયાત હતી, તે હવે ફરજિયાત કરાવવી પડશે 👉 તમામ પક્ષકારોના ઓળખના પુરાવા દસ્તાવેજ સાથે ફરજિયાત જોડવાના રહેશે

Let's Connect

sm2p0