પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ ખાતે શ્રી સોમનાથ મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ ખાતે શ્રી સોમનાથ મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ ખાતે શ્રી સોમનાથ મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0