👉 રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન 👉 ગુજરાતમાં કોઈ બહારના દેશ માટે પ્રથમ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ માંડલ ખાતે સ્થપાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન

👉 ગુજરાતમાં કોઈ બહારના દેશ માટે પ્રથમ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ માંડલ ખાતે સ્થપાયું

👉 રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન 👉 ગુજરાતમાં કોઈ બહારના દેશ માટે પ્રથમ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ માંડલ ખાતે સ્થપાયું

Let's Connect

sm2p0