• સાચા આદિવાસીઓ લાભથી વંચિત ન રહે અને ખોટા વ્યકિતઓ લાભ ન લઇ જાય તે માટે સંકલ્પબદ્ધ રૂપાણી સરકાર • ગીર,બરડા,આલેચના જંગલ વિસ્તારના નેસમાં રહેતા રબારી,ભરવાડ,ચારણ જાતિના અનૂસુચિત જનજાતિના સાચા લાભાર્થી નક્કી કરવા કમિશનની રચના કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સાચા આદિવાસીઓ લાભથી વંચિત ન રહે અને ખોટા વ્યકિતઓ લાભ ન લઇ જાય તે માટે સંકલ્પબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

• ગીર,બરડા,આલેચના જંગલ વિસ્તારના નેસમાં રહેતા રબારી,ભરવાડ,ચારણ જાતિના અનૂસુચિત જનજાતિના સાચા લાભાર્થી નક્કી કરવા કમિશનની રચના કરાશે

• સાચા આદિવાસીઓ લાભથી વંચિત ન રહે અને ખોટા વ્યકિતઓ લાભ ન લઇ જાય તે માટે સંકલ્પબદ્ધ રૂપાણી સરકાર • ગીર,બરડા,આલેચના જંગલ વિસ્તારના નેસમાં રહેતા રબારી,ભરવાડ,ચારણ જાતિના અનૂસુચિત જનજાતિના સાચા લાભાર્થી નક્કી કરવા કમિશનની રચના કરાશે

Let's Connect

sm2p0