• કોરોના સંકટમાં ગરીબો માટે પર્યાપ્ત અનાજ સુનિશ્ચિત કરે છે મોદી સરકાર • પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો બીજો તબક્કો જૂલાઈથી નવેમ્બર સુધી લાગુ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• કોરોના સંકટમાં ગરીબો માટે પર્યાપ્ત અનાજ સુનિશ્ચિત કરે છે મોદી સરકાર

• પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો બીજો તબક્કો જૂલાઈથી નવેમ્બર સુધી લાગુ

• કોરોના સંકટમાં ગરીબો માટે પર્યાપ્ત અનાજ સુનિશ્ચિત કરે છે મોદી સરકાર • પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો બીજો તબક્કો જૂલાઈથી નવેમ્બર સુધી લાગુ

Let's Connect

sm2p0