માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુરત ખાતે કોરોના સંક્રમણના નિયંત્રણના ઉપાયો અને સારવાર સુવિધાઓની માહિતી અંગે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુરત ખાતે કોરોના સંક્રમણના નિયંત્રણના ઉપાયો અને સારવાર સુવિધાઓની માહિતી અંગે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુરત ખાતે કોરોના સંક્રમણના નિયંત્રણના ઉપાયો અને સારવાર સુવિધાઓની માહિતી અંગે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0