એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ 👉 ગરીબોને દેશમાં કોઈ પણ સ્થળેથી મળશે તેમના હકનું રાશન 👉 સમગ્ર દેશમાં એક રાશન કાર્ડની કરાઈ રહી છે વ્યવસ્થા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ

👉 ગરીબોને દેશમાં કોઈ પણ સ્થળેથી મળશે તેમના હકનું રાશન

👉 સમગ્ર દેશમાં એક રાશન કાર્ડની કરાઈ રહી છે વ્યવસ્થા

એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ 👉 ગરીબોને દેશમાં કોઈ પણ સ્થળેથી મળશે તેમના હકનું રાશન 👉 સમગ્ર દેશમાં એક રાશન કાર્ડની કરાઈ રહી છે વ્યવસ્થા

Let's Connect

sm2p0