મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ધી. મહેસાણા અર્બન કો-ઓપ. બેન્ક લિ.-મહેસાણા દ્વારા "આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના" અંતર્ગત મંજૂર થયેલા ધિરાણના ચેકો તથા લાભાર્થીઓને "અકસ્માત વીમા" યોજનાના ચેકોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલજી ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ધી. મહેસાણા અર્બન કો-ઓપ. બેન્ક લિ.-મહેસાણા દ્વારા "આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના" અંતર્ગત મંજૂર થયેલા ધિરાણના ચેકો તથા લાભાર્થીઓને "અકસ્માત વીમા" યોજનાના ચેકોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલજી ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ધી. મહેસાણા અર્બન કો-ઓપ. બેન્ક લિ.-મહેસાણા દ્વારા "આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના" અંતર્ગત મંજૂર થયેલા ધિરાણના ચેકો તથા લાભાર્થીઓને "અકસ્માત વીમા" યોજનાના ચેકોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલજી ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0