• સમગ્ર દેશમાં ટીબી સામેની લડાઈમાં ગુજરાત અગ્રેસર • ગુજરાતે નેશનલ ટીબી નાબુદી પ્રોગ્રામ હેઠળ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સમગ્ર દેશમાં ટીબી સામેની લડાઈમાં ગુજરાત અગ્રેસર

• ગુજરાતે નેશનલ ટીબી નાબુદી પ્રોગ્રામ હેઠળ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો

• સમગ્ર દેશમાં ટીબી સામેની લડાઈમાં ગુજરાત અગ્રેસર • ગુજરાતે નેશનલ ટીબી નાબુદી પ્રોગ્રામ હેઠળ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો

Let's Connect

sm2p0