કોરોના સંક્રમણ સામે સતર્કતાપૂર્વક રાજ્યની વિકાસ યાત્રા આગળ ધપાવવી છે.આપત્તિને અવસરમાં પલટાવવાની ખૂમારી ધરાવતા ગુજરાતની વિકાસયાત્રા ઝૂકશે પણ નહિ કે રોકાશે પણ નહિં. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંક્રમણ સામે સતર્કતાપૂર્વક રાજ્યની વિકાસ યાત્રા આગળ ધપાવવી છે.આપત્તિને અવસરમાં પલટાવવાની ખૂમારી ધરાવતા ગુજરાતની વિકાસયાત્રા ઝૂકશે પણ નહિ કે રોકાશે પણ નહિં. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોરોના સંક્રમણ સામે સતર્કતાપૂર્વક રાજ્યની વિકાસ યાત્રા આગળ ધપાવવી છે.આપત્તિને અવસરમાં પલટાવવાની ખૂમારી ધરાવતા ગુજરાતની વિકાસયાત્રા ઝૂકશે પણ નહિ કે રોકાશે પણ નહિં. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0