ઉત્તર ગુજરાતની કો-ઓપરેટીવ બેંકો અને ક્રેડીટ સોસાયટીઓ દ્વારા આત્મનિર્ભર યોજના અંતર્ગત મંજૂર કરાયેલા ધિરાણના ચેક વિતરણ કાર્યક્રમનો વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઉત્તર ગુજરાતની કો-ઓપરેટીવ બેંકો અને ક્રેડીટ સોસાયટીઓ દ્વારા આત્મનિર્ભર યોજના અંતર્ગત મંજૂર કરાયેલા ધિરાણના ચેક વિતરણ કાર્યક્રમનો વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

ઉત્તર ગુજરાતની કો-ઓપરેટીવ બેંકો અને ક્રેડીટ સોસાયટીઓ દ્વારા આત્મનિર્ભર યોજના અંતર્ગત મંજૂર કરાયેલા ધિરાણના ચેક વિતરણ કાર્યક્રમનો વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0