માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ‘સૌની’ યોજનાના કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા બેઠક યોજી. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ‘સૌની’ યોજનાના કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા બેઠક યોજી. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ‘સૌની’ યોજનાના કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા બેઠક યોજી. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0