છેલ્લા ત્રણ સેવાસેતુ કાર્યક્રમને મળેલ અદભુત જનપ્રતિસાદ પછી આપણી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચોથા સેવાસેતુ કાર્યક્રમનો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યની તમામ જિલ્લાપંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાશે જેમાં નાગરિકોને સ્થળ પર વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

છેલ્લા ત્રણ સેવાસેતુ કાર્યક્રમને મળેલ અદભુત જનપ્રતિસાદ પછી આપણી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચોથા સેવાસેતુ કાર્યક્રમનો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યની તમામ જિલ્લાપંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાશે જેમાં નાગરિકોને સ્થળ પર વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવશે.

છેલ્લા ત્રણ સેવાસેતુ કાર્યક્રમને મળેલ અદભુત જનપ્રતિસાદ પછી આપણી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચોથા સેવાસેતુ કાર્યક્રમનો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યની તમામ જિલ્લાપંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાશે જેમાં નાગરિકોને સ્થળ પર વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0