રૂપાણી સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - માલવાહક વાહનો અને ગુડ્ઝ કેરેજનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ ભરવામાંથી બે માસની મુક્તિ - એપ્રિલ અને મે માસનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ લેવાશે નહીં

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

- માલવાહક વાહનો અને ગુડ્ઝ કેરેજનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ ભરવામાંથી બે માસની મુક્તિ

- એપ્રિલ અને મે માસનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ લેવાશે નહીં

રૂપાણી સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - માલવાહક વાહનો અને ગુડ્ઝ કેરેજનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ ભરવામાંથી બે માસની મુક્તિ - એપ્રિલ અને મે માસનો મોટર વ્હિકલ ટેક્સ લેવાશે નહીં

Let's Connect

sm2p0