સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સી.એમ. ડેશબોર્ડના માધ્યમથી વીડિયો કોન્ફરન્સથી સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સી.એમ. ડેશબોર્ડના માધ્યમથી વીડિયો કોન્ફરન્સથી સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સી.એમ. ડેશબોર્ડના માધ્યમથી વીડિયો કોન્ફરન્સથી સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0