કોરોના વાયરસ ની સ્થિતી બાદ રાજ્યની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને રાજકોષિય પૂનર્ગઠનની ભલામણો માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ડૉ. હસમુખ અઢિયા સાથે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, શ્રી આર.સી.ફળદુ અને શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાયરસ ની સ્થિતી બાદ રાજ્યની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને રાજકોષિય પૂનર્ગઠનની ભલામણો માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ડૉ. હસમુખ અઢિયા સાથે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, શ્રી આર.સી.ફળદુ અને શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કોરોના વાયરસ ની સ્થિતી બાદ રાજ્યની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને રાજકોષિય પૂનર્ગઠનની ભલામણો માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ડૉ. હસમુખ અઢિયા સાથે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, શ્રી આર.સી.ફળદુ અને શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0