વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્મય થી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ એ સુરત મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ અને વોલેન્ટિયર્સ સાથે તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ એ વડોદરા મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્મય થી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ એ સુરત મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ અને વોલેન્ટિયર્સ સાથે તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ એ વડોદરા મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્મય થી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ એ સુરત મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ અને વોલેન્ટિયર્સ સાથે તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ એ વડોદરા મહાનગરના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0