👉 ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ માટે કરવામાં આવેલા અવલોકનો-રાજ્ય સરકારને અપાયેલી સૂચનાઓ સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકારે રજૂ કરેલા અહેવાલની હાઇર્કોટે સકારાત્મક નોંધ લીધી 👉 અહેવાલમાં રજુ કરવામાં આવેલ મહત્વના નિરીક્ષણો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ માટે કરવામાં આવેલા અવલોકનો-રાજ્ય સરકારને અપાયેલી સૂચનાઓ સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકારે રજૂ કરેલા અહેવાલની હાઇર્કોટે સકારાત્મક નોંધ લીધી
👉 અહેવાલમાં રજુ કરવામાં આવેલ મહત્વના નિરીક્ષણો

👉 ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ માટે કરવામાં આવેલા અવલોકનો-રાજ્ય સરકારને અપાયેલી સૂચનાઓ સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકારે રજૂ કરેલા અહેવાલની હાઇર્કોટે સકારાત્મક નોંધ લીધી 👉 અહેવાલમાં રજુ કરવામાં આવેલ મહત્વના નિરીક્ષણો

Let's Connect

sm2p0