સી. એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમ થી સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ નું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા અને શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સી. એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમ થી સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ નું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા અને શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ

સી. એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમ થી સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ નું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા અને શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ

Let's Connect

sm2p0