સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પાક ઉપર તીડના આક્રમણથી પરેશાન થયેલા ખેડૂતોની મુશ્કેલીની સત્વરે નોંધ લઈ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કૃષિમંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુને ખેડૂતોને જરૂરી તમામ સહાય સત્વરે મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અંગે રજુઆત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પાક ઉપર તીડના આક્રમણથી પરેશાન થયેલા ખેડૂતોની મુશ્કેલીની સત્વરે નોંધ લઈ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કૃષિમંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુને ખેડૂતોને જરૂરી તમામ સહાય સત્વરે મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અંગે રજુઆત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પાક ઉપર તીડના આક્રમણથી પરેશાન થયેલા ખેડૂતોની મુશ્કેલીની સત્વરે નોંધ લઈ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કૃષિમંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુને ખેડૂતોને જરૂરી તમામ સહાય સત્વરે મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અંગે રજુઆત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0