સી.એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમથી અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલનું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સી.એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમથી અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલનું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સી.એમ. ડેશબોર્ડ ના માધ્યમથી અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલનું નિરીક્ષણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0