👉 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાય, રાજ્યમાં એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં જવા પાસની જરૂર નહિ 👉 કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાંથી કોઈ પણ નાગરિક બહાર જઈ શકશે નહીં અને બહારનો કોઈ નાગરિક કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં 👉 માસ્કનો ઉપયોગ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગના નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય રહેશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાય, રાજ્યમાં એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં જવા પાસની જરૂર નહિ
👉 કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાંથી કોઈ પણ નાગરિક બહાર જઈ શકશે નહીં અને બહારનો કોઈ નાગરિક કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં
👉 માસ્કનો ઉપયોગ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગના નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય રહેશે

👉 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાય, રાજ્યમાં એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં જવા પાસની જરૂર નહિ 👉 કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાંથી કોઈ પણ નાગરિક બહાર જઈ શકશે નહીં અને બહારનો કોઈ નાગરિક કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં 👉 માસ્કનો ઉપયોગ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગના નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય રહેશે

Let's Connect

sm2p0