પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, અનુ.જાતી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, અનુ.જાતી મોરચા ના પ્રભારી શ્રી કુબેરસિંહ અગરીયાજી, મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી અનુ.જાતી મોરચાના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, અનુ.જાતી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, અનુ.જાતી મોરચા ના પ્રભારી શ્રી કુબેરસિંહ અગરીયાજી, મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી અનુ.જાતી મોરચાના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો

પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, અનુ.જાતી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, અનુ.જાતી મોરચા ના પ્રભારી શ્રી કુબેરસિંહ અગરીયાજી, મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી અનુ.જાતી મોરચાના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો

Let's Connect

sm2p0