પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમ થી તમામ ઝોનના જિલ્લાના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જ અને તમામ જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ મંડળના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ સાથે સંવાદ કર્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમ થી તમામ ઝોનના જિલ્લાના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જ અને તમામ જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ મંડળના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ સાથે સંવાદ કર્યો.

પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમ થી તમામ ઝોનના જિલ્લાના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જ અને તમામ જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ મંડળના આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ સાથે સંવાદ કર્યો.

Let's Connect

sm2p0