રાજ્યની નાગરીક સહકારી બેંકો મોટા પ્રમાણમાં લોન આપે અને આ લોન ઉપરના વ્યાજમાં રાજ્ય સરકાર વ્યાજ સહાય સબસીડી આપે તે માટેનું પેકેજ તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત અર્બન કો.ઓ.બેંક ફેડરેશન અને જિલ્લા સહકારી બેંકોના ફેડરેશન તથા આ બેંકોના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી ચર્ચા કરતાં નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની નાગરીક સહકારી બેંકો મોટા પ્રમાણમાં લોન આપે અને આ લોન ઉપરના વ્યાજમાં રાજ્ય સરકાર વ્યાજ સહાય સબસીડી આપે તે માટેનું પેકેજ તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત અર્બન કો.ઓ.બેંક ફેડરેશન અને જિલ્લા સહકારી બેંકોના ફેડરેશન તથા આ બેંકોના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી ચર્ચા કરતાં નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ

રાજ્યની નાગરીક સહકારી બેંકો મોટા પ્રમાણમાં લોન આપે અને આ લોન ઉપરના વ્યાજમાં રાજ્ય સરકાર વ્યાજ સહાય સબસીડી આપે તે માટેનું પેકેજ તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત અર્બન કો.ઓ.બેંક ફેડરેશન અને જિલ્લા સહકારી બેંકોના ફેડરેશન તથા આ બેંકોના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી ચર્ચા કરતાં નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ

Let's Connect

sm2p0