કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ અને તે સામેની સજજતા અંગે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ અને તે સામેની સજજતા અંગે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ અને તે સામેની સજજતા અંગે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0