શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના અગ્નિનિવારણ સેવાઓના વાહનોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના અગ્નિનિવારણ સેવાઓના વાહનોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના અગ્નિનિવારણ સેવાઓના વાહનોનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0