કોરોના વાયરસ સામે સાવચેતી-તકેદારીના પગલારૂપે રાજ્ય સરકારે આગામી બે અઠવાડિયા સુધી શાળા કોલેજ બંધનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ ગુજરાતમાં યોજાનાર આગામી જાહેર કાર્યક્રમો તથા કેન્દ્રીય અને ગુજરાત બજેટની કાર્યશાળાઓના કાર્યક્રમો બે અઠવાડિયા સુધી મોકૂફ રાખેલ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાયરસ સામે સાવચેતી-તકેદારીના પગલારૂપે રાજ્ય સરકારે આગામી બે અઠવાડિયા સુધી શાળા કોલેજ બંધનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ ગુજરાતમાં યોજાનાર આગામી જાહેર કાર્યક્રમો તથા કેન્દ્રીય અને ગુજરાત બજેટની કાર્યશાળાઓના કાર્યક્રમો બે અઠવાડિયા સુધી મોકૂફ રાખેલ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

કોરોના વાયરસ સામે સાવચેતી-તકેદારીના પગલારૂપે રાજ્ય સરકારે આગામી બે અઠવાડિયા સુધી શાળા કોલેજ બંધનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ ગુજરાતમાં યોજાનાર આગામી જાહેર કાર્યક્રમો તથા કેન્દ્રીય અને ગુજરાત બજેટની કાર્યશાળાઓના કાર્યક્રમો બે અઠવાડિયા સુધી મોકૂફ રાખેલ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0