માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના નિવાસસ્થાને સ્થિત કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરની મુલાકાત લેતા નીતિ આયોગના ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફિસર શ્રી અમિતાભ કાંત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના નિવાસસ્થાને સ્થિત કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરની મુલાકાત લેતા નીતિ આયોગના ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફિસર શ્રી અમિતાભ કાંત

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના નિવાસસ્થાને સ્થિત કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરની મુલાકાત લેતા નીતિ આયોગના ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફિસર શ્રી અમિતાભ કાંત

Let's Connect

sm2p0