આ સ્વતંત્રતા દિવસે, આવો સાથે મળીને ઉજવીએ આઝાદીનો ઉત્સવ... અંધકારથી, ભુખ અને ગરીબીથી, ગંદકી અને ભેદભાવથી! વંદે માતરમ !

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આ સ્વતંત્રતા દિવસે, આવો સાથે મળીને ઉજવીએ આઝાદીનો ઉત્સવ... અંધકારથી, ભુખ અને ગરીબીથી, ગંદકી અને ભેદભાવથી! વંદે માતરમ !

આ સ્વતંત્રતા દિવસે, આવો સાથે મળીને ઉજવીએ આઝાદીનો ઉત્સવ... અંધકારથી, ભુખ અને ગરીબીથી, ગંદકી અને ભેદભાવથી! વંદે માતરમ !

Let's Connect

sm2p0