વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0