વિકાસ માટે શાંતિ, એકતા અને સંપ જરૂરી, તમામે આના માટે પ્રયાસ કરવા પડશે. બીજા પક્ષો માટે રાજકારણ પહેલા છે પરંતુ ભાજપ માટે રાષ્ટ્ર સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસ માટે શાંતિ, એકતા અને સંપ જરૂરી, તમામે આના માટે પ્રયાસ કરવા પડશે. બીજા પક્ષો માટે રાજકારણ પહેલા છે પરંતુ ભાજપ માટે રાષ્ટ્ર સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી

વિકાસ માટે શાંતિ, એકતા અને સંપ જરૂરી, તમામે આના માટે પ્રયાસ કરવા પડશે. બીજા પક્ષો માટે રાજકારણ પહેલા છે પરંતુ ભાજપ માટે રાષ્ટ્ર સર્વોપરી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી

Let's Connect

sm2p0