રાજકોટ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલ નવજાત બાળકી “અંબે” ની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ બાળકીને તંત્રએ દત્તક લઇ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. બાળકીની સારવાર અંગેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે અને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલ નવજાત બાળકી “અંબે” ની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ બાળકીને તંત્રએ દત્તક લઇ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. બાળકીની સારવાર અંગેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે અને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવામાં આવશે.

રાજકોટ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલ નવજાત બાળકી “અંબે” ની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ બાળકીને તંત્રએ દત્તક લઇ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. બાળકીની સારવાર અંગેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે અને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0