અમદાવાદ ખાતે આયોજિત શિવકથામાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે આયોજિત શિવકથામાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે આયોજિત શિવકથામાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0