ગાંધીનગર ખાતે વસંતોત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે વસંતોત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે વસંતોત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0