ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાના ધારાસભ્યના હોદ્દાની રૂએ પોતાના ધારાસભ્યના કાર્યાલય ખાતે સ્થાનિક નાગરિકોને રૂબરૂ મળીને પ્રશ્નો - રજુઆતોને સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાના ધારાસભ્યના હોદ્દાની રૂએ પોતાના ધારાસભ્યના કાર્યાલય ખાતે સ્થાનિક નાગરિકોને રૂબરૂ મળીને પ્રશ્નો - રજુઆતોને સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાના ધારાસભ્યના હોદ્દાની રૂએ પોતાના ધારાસભ્યના કાર્યાલય ખાતે સ્થાનિક નાગરિકોને રૂબરૂ મળીને પ્રશ્નો - રજુઆતોને સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0