થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ તેમજ થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ તેમજ થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ તેમજ થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0