નવી દિલ્હીના પ્રવાસી ભારતીય કેન્દ્રનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ભવન કરાયું ● ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસ કરાયું ● જાહેરસેવાનાં મૂલ્યો, ભારતીય અસ્મિતા અને ભારતીય રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં અમુલ્ય યોગદાન બદલ શ્રીમતિ સુષ્મા સ્વરાજ ને ભારત સરકારે આપી શ્રદ્ધાંજલિ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી દિલ્હીના પ્રવાસી ભારતીય કેન્દ્રનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ભવન કરાયું

● ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસ કરાયું

● જાહેરસેવાનાં મૂલ્યો, ભારતીય અસ્મિતા અને ભારતીય રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં અમુલ્ય યોગદાન બદલ શ્રીમતિ સુષ્મા સ્વરાજ ને ભારત સરકારે આપી શ્રદ્ધાંજલિ

નવી દિલ્હીના પ્રવાસી ભારતીય કેન્દ્રનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ભવન કરાયું ● ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસનું નામકરણ સુષ્મા સ્વરાજ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસ કરાયું ● જાહેરસેવાનાં મૂલ્યો, ભારતીય અસ્મિતા અને ભારતીય રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં અમુલ્ય યોગદાન બદલ શ્રીમતિ સુષ્મા સ્વરાજ ને ભારત સરકારે આપી શ્રદ્ધાંજલિ

Let's Connect

sm2p0