‪લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ‬ ‪• અરજદાર હવે પોતાનાં જિલ્લાને બદલે રાજ્યભરમાં ગમે તે સ્થળે લાયસન્સ ઓથોરિટીમાંથી મેળવી શકશે લર્નિંગ લાયસન્સ‬ ‪• નવું લાયસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી અને વધુ સરળ બનશે‬ ‪• આ નિર્ણયથી અરજદારોના નાણાં અને સમયની બચત થશે‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ‬

‪• અરજદાર હવે પોતાનાં જિલ્લાને બદલે રાજ્યભરમાં ગમે તે સ્થળે લાયસન્સ ઓથોરિટીમાંથી મેળવી શકશે લર્નિંગ લાયસન્સ‬

‪• નવું લાયસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી અને વધુ સરળ બનશે‬

‪• આ નિર્ણયથી અરજદારોના નાણાં અને સમયની બચત થશે‬

‪લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ‬ ‪• અરજદાર હવે પોતાનાં જિલ્લાને બદલે રાજ્યભરમાં ગમે તે સ્થળે લાયસન્સ ઓથોરિટીમાંથી મેળવી શકશે લર્નિંગ લાયસન્સ‬ ‪• નવું લાયસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી અને વધુ સરળ બનશે‬ ‪• આ નિર્ણયથી અરજદારોના નાણાં અને સમયની બચત થશે‬

Let's Connect

sm2p0