ધોરડો ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા ટુરીઝમ અને કલ્ચર વિભાગના કેન્દ્રિય રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રહલાદસિંઘ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ઓલ ઇન્ડિયા પ્રવાસન કોન્ફરન્સ" નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ધોરડો ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા ટુરીઝમ અને કલ્ચર વિભાગના કેન્દ્રિય રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રહલાદસિંઘ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ઓલ ઇન્ડિયા પ્રવાસન કોન્ફરન્સ" નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ધોરડો ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા ટુરીઝમ અને કલ્ચર વિભાગના કેન્દ્રિય રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રહલાદસિંઘ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ઓલ ઇન્ડિયા પ્રવાસન કોન્ફરન્સ" નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0